အျမင္မေတာ္

အျမင္မေတာ္ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ ဆိုသလိုပါပဲ။ တဖက္မွာက လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စပါးရိတ္ ေျခြေလွ႔စက္နဲ႔ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ စက္မႈလယ္ယာကူးေျပာင္းစို႔ တဲ့။ သူနဲ႔အၿပိဳင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမွာေတာ့ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ေလယဥ္နဲ႔။

ေၾကးမံုသတင္းစာ Layout သမားေတြကပဲ အစိုးရကို ေသာက္ျမင္ကပ္လို႔ ရြဲ႕ေနသေယာင္

Read More...