တမ္းပလိပ္မ်ား

လွပေသာတမ္းပလိပ္မ်ားကို စုစည္း၍တင္ထားေပးပါသည္။

မဂၢဇင္းစတိုင္လ္ တမ္းပလိပ္


လိုခ်င္ပါက ေအာက္ကလင့္မ်ားတြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူပါ။

၇ ေကာ္လံ(1)
ဒီမွာယူ

၇ ေကာ္လံ(2)
ဒီမွာယူ

၇ ေကာ္လံ(3)
ဒီမွာယူ

၇ ေကာ္လံ(4)
ဒီမွာယူ

၇ ေကာ္လံ(5)
ဒီမွာယူ

၈ ေကာ္လံ
ဒီမွာယူ


မဂၢဇင္းစတိုင္လ္(1)
ဒီမွာယူ

မဂၢဇင္းစတိုင္လ္(2)
ဒီမွာယူ

ready made လိုခ်င္ပါက e-mail ျဖင့္မွာၾကားႏိုင္ပါတယ္။

Comments :

0 comments to “တမ္းပလိပ္မ်ား”