မိန္းမမ်ားႏွင္႔တူေသာ အားကစား

၁၅ ႏွစ္ ၂၀ အၾကား ေဘာလံုး ၂၂ ေယာက္ ၀ိုင္းလုသည္။
၂၀ ႏွစ္ ၂၅ အၾကား ဘတ္စကတ္ေဘာ ၁၂ ေယာက္၀ိုင္းလုသည္။
၂၅ ႏွစ္ ၃၀ အၾကား စားပဲြတင္ တင္းနစ္ ၂ ေယာက္သာက်န္သည္ ဟိုဖက္ပုုတ္ထုတ္ ဒီဖက္ပုတ္ထုတ္။
၃၀ ထက္ အလြန္ ေဂါက္သီး ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ရိုက္ထုတ္ၾကသည္။

Comments :

0 comments to “မိန္းမမ်ားႏွင္႔တူေသာ အားကစား”