လူတကာ့ လူ

အမဲတကာ့ အမဲဆံုးက
အိမ္ၾကက္ျခင္းသုတ္တဲ့ အိုးမဲကအမဲဆံုး

အေမွာင္တကာ့ အေမွာင္ဆံုးက
စဥ္းစားဆင္ျခင္ညာဏ္မရွိတဲ့ အမိုက္ကမၻာကအေမွာင္ဆံုးပဲ
ရူးတကာ့ အရူးဆံုးက
ေဆြမသိ မ်ဳိးမသိတဲ့ အရိုင္းဆံုးလူသား
ခ်မ္းသာတကာ့ အခ်မ္းသာဆံုးက
ဒုစရိုက္နဲ႕ ယာဥ္ပါးေသာသူ
ဆင္းရဲတကာ့ အဆင္းရဲဆံုးက
စစ္ဖိနပ္ ေအာက္ကလူ
အေၾကာက္တကာ့ အေၾကာက္တတ္ဆံုးလူ
အာဏာရွင္
ရဲတကာ့ အရဲဆံုးလူ
ျပည္သူ

Comments :

0 comments to “လူတကာ့ လူ”